AgCommand EULA

LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUS- JA KÄYTTÖEHTOSOPIMUS (SOPIMUS)

 TUTUSTU TÄHÄN SOPIMUKSEEN HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN TILAAT TAI AKTIVOIT AGCOMMAND-JÄRJESTELMÄN TAIKKA KÄYTÄT SITÄ

Kiitos mielenkiinnostasi AgCommand-palvelun tilauksen hankintaa kohtaan.  Tässä sopimuksessa määritetään tärkeitä tietoja, jotka koskevat (i) AgCommand-telemetriapalvelun (AGCOMMAND tai palvelu) kokeilutilausta, maksullista tilausta tai muunlaista tilausta (tilaus) ja osoitteessa www.AgCommand.com tilaajien ja muiden käytettävissä olevaa sivustoa (sivusto), sekä (ii) AGCOMMAND-järjestelmään liittyvistä maatalouskoneista mahdollisesti kerättävien, tallennettavien ja siirrettävien tietojen (pois lukien henkilötiedot) (tiedot) käyttöä. Katso tiedot mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista palveluun liittyen AGCO-tietosuojailmoituksesta osoitteessa http://www.agcocorp.com/privacy.html

Tämä on laillinen sopimus, joka on voimassa käyttäjän ja AGCO Corporationin, Duluth, GA, USA (AGCO tai me) välillä ja joka korvaa kaikki aiemmat sopijapuolten väliset AGCOMMAND-järjestelmää koskevat ehdotukset, esitykset ja sopimukset. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja, hän ei saa ottaa AGCOMMAND-järjestelmää käyttöön eikä käyttää sitä.  Hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot ja/tai aktivoimalla AGCOMMAND-järjestelmän ja/tai käyttämällä sitä käyttäjä vahvistaa tekevänsä tämän sopimuksen joko liiketoiminnan osana, ei kuluttajana, tai vaihtoehtoisesti ilmoitat tiedostavasi, että tämän sopimuksen aihe on käyttöoikeus, jota ei myönnetä tavallisesti kuluttajiin liittyviin yksityisiin kodin, vapaa-ajan tai sosiaalisen elämän käyttötarkoituksiin.

TUTUSTU TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN OSTAT TILAUKSEN, KÄYTÄT SIVUSTOA TAI PALVELUA TAI AKTIVOIT SIVUSTON TAI PALVELUN. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, TEKEMÄLLÄ TILAUKSEN, KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA TAI PALVELUA TAI AKTIVOIMALLA SIVUSTON TAI PALVELUN KÄYTTÄJÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄTÄ SOPIMUSTA. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, ÄLÄ HYVÄKSY SITÄ, KÄYTÄ ÄLÄKÄ AKTIVOI SIVUSTOA TAI PALVELUA.

Palvelun rajoitukset.  Palvelut perustuvat langattomien viestintäverkkojen ja GPS (Global Positioning System, GPS) -satelliittiverkon käyttämiseen. KAIKKI PALVELUT EIVÄT OLE AINA KÄYTETTÄVISSÄ KAIKKIALLA, ERITYISESTI SYRJÄISISSÄ TAI SULJETUISSA PAIKOISSA, EIVÄTKÄ KAIKISSA AJONEUVOISSA.  Käyttöalue saattaa vaikuttaa siihen, mitkä palvelut ovat käytettävissä.  Palvelut toimivat ainoastaan alueilla, joilla meillä on langattomien yhteyksien palveluntarjoaja, ja ainoastaan, jos kyseisen palveluntarjoajan tekniset edellytykset, kattavuus, verkon kapasiteetti ja vastaanotto riittävät kyseisen käyttöajankohdan ja -paikan tarpeisiin. Ajoneuvon sijaintitietoja käyttävät palvelut toimivat ainoastaan, kun ajoneuvon järjestelmän kanssa yhteensopivat GPS-satelliittisignaalit ovat vastaanotettavissa esteittä ja käytettävissä kyseisessä paikassa.

AJONEUVOSSA ON OLTAVA TOIMIVA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, JOTTA PALVELUT TOIMIVAT.

Ohjelmistopäivitykset.  AGCOMMAND käyttää ohjelmistoa, jonka AGCO toimittaa käyttäjän käytettäväksi (ohjelmisto).  Käyttäjällä on ohjelmiston käyttöoikeus, eikä sitä ei myydä hänelle, ja ohjelmistoa tarvitsee ehkä päivittää tai muuttaa ajoittain. Käyttäjä hyväksyy, että AGCO saattaa muuttaa tai päivittää ajoneuvon ohjelmistoa etäyhteyden välityksellä ilman erillistä ilmoitusta tai lupaa. Päivitykset tai muutokset saattavat liittyä esimerkiksi laitteiston huoltoon tai sen toiminnan tehostamiseen. Nämä ohjelmiston päivitykset tai muutokset saattavat vaikuttaa laitteistoon tallennettuihin tietoihin tai poistaa niitä. Emme vastaa ohjelmiston päivityksiin tai muutoksiin liittyvästä tietojen muutoksista tai poistoista.

Immateriaalioikeudet.  AGCOMMAND-järjestelmä on suojattu immateriaalioikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. AGCO tai sen toimittajat omistavat kaikki oikeudet AGCOMMAND-järjestelmään. Mikään tässä sopimuksessa mainittu ei siirrä tai myönnä käyttäjälle minkäänlaisia oikeuksia, omistusoikeuksia eikä omistajuutta AGCOMMAND-järjestelmään.

Käyttöoikeus.  AGCO myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, peruutettavissa olevan, paikan ja ajan perusteella rajoitetun loppukäyttäjän käyttöoikeuden palvelun ja sivuston aktivoimiseen ja käyttämiseen.  Käyttäjä ei saa vuokrata, leasing-vuokrata, alilisensioida eikä lainata AGCOMMAND-järjestelmää kolmannelle osapuolelle. AGCO pidättää oikeuden luovuttaa edelleen oikeuksiaan AGCOMMAND-järjestelmään ja luovuttaa sitä varten myös tämän sopimuksen. AGCO kuitenkin ilmoittaa tästä jäljempänä kappaleessa EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET.

Ei kääntämistä. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muokata eikä purkaa AGCOMMAND-järjestelmää muussa kuin sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrässä tästä rajoituksesta huolimatta.

EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET: PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA MILLOIN TAHANSA. MUUTOKSET TULEVAT VOIMAAN SEN JÄLKEEN, KUN NE ON PÄIVITETTY SIVUSTOOMME. PÄIVITETTY SOPIMUS SISÄLTÄÄ JULKAISUPÄIVÄN, JONA MUUTOKSET TULIVAT VOIMAAN.  KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY MUUTOKSET JATKAMALLA PALVELUN KÄYTTÖÄ SEN JÄLKEEN, KUN MUUTOKSET ON ILMOITETTU SIVUSTOSSA. KÄYTTÄJÄN KANNATTAA TARKISTAA SOPIMUS (MUKAAN LUKIEN SEN VOIMAANTULOPÄIVÄ) JA SOVELLETTAVAT KÄYTÄNNÖT, JOTTA HÄN TIEDOSTAA, MITKÄ EHDOT KOSKEVAT PALVELUN JA/TAI SIVUSTON KÄYTTÖÄ. Jos teemme tähän sopimukseen merkittäviä muutoksia, jotka oman harkintamme mukaan häiritsevät palvelun käyttöä, julkaisemme sivustossa ilmoituksen sopimuksen muuttumisesta ja muutoksen voimaantulopäivän tai ilmoitamme muutoksista ja niiden voimaantulopäivän suoraan käyttäjälle.  Jos tämän sopimuksen ja muun palvelua koskevan tarjouksen ehdoissa ilmenee ristiriita, tämä sopimus on ensisijainen.

Palvelun peruuttaminen: Pidätämme oikeuden peruuttaa käyttäjän tilauksen milloin tahansa, jos käyttäjä ei ole maksanut velkojaan ajallaan tai jos hän on toiminut tämän sopimuksen vastaisesti taikka mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan. Jos käyttäjän tilaus on peruutettu, hänen on silti maksettava kaikki jäljellä olevat peruutuspäivään mennessä kertyneet velkansa, mukaan lukien tässä kuvatut mahdolliset maksut.

Tukipalvelut.  AGCO ja sen jälleenmyyjät voivat tarjota käyttäjälle AGCOMMAND-järjestelmän tukipalveluja (tukipalvelut).

Lakien noudattaminen.  Käyttäjän on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat AGCOMMAND-järjestelmän käyttöä, mukaan lukien kaikki sovellettavat tietosuojalait.

Kolmansien osapuolten tuotteet.  Jos käyttäjä käyttää kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluja, myös niiden käyttöehdot ovat voimassa. Käyttäjä ei voi pitää AGCOa vastuussa siitä, että hän itse käyttää kyseisiä kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja.

Päättäminen.  AGCO voi muihin oikeuksiin vaikuttamatta päättää tämän sopimuksen, jos käyttäjä ei noudata sen ehtoja, tai mistä tahansa muusta syystä rangaistuksetta. Jos AGCO päättää tämän sopimuksen, käyttäjälle ei makseta hyvitystä eikä muita maksuja.

Ei takuuta.  KÄYTTÄJÄ TIEDOSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ SIVUSTO SEKÄ PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMINNOT TOIMITETAAN SELLAISINAAN JA SITEN KUIN NE OVAT SAATAVINA. YRITYS JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN PALVELUA KOSKEVIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA PALVELUN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA, ENNAKOINTIARVOSTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANTASAISUUDESTA TAI TARKKUUDESTA EIVÄTKÄ PALVELUN TAI SIVUSTON KÄYTÖN KESKEYTYKSETTÖMYYDESTÄ, VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAIKKA PÄIVITYSTEN AJANTASAISUUDESTA. SANOUDUMME TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄLLAISISTA TAKUISTA (MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA).   AGCO ei takaa AGCOMMAND-sovelluksen sisältämien tietojen, tekstin, kuvien, linkkien tai muiden kohteiden paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai todenmukaisuutta eikä ole vastuussa siitä. AGCO ei vastaa vahingoista, joita voi aiheutua tietokoneviruksen, madon, aikapommin, loogisen pommin tai muun vastaavan tietokoneohjelmiston siirtämisestä.

Tiedonkeruu.  Kun AGCOMMAND aktivoidaan, palvelu ja sivusto saattavat kerätä, tallentaa ja siirtää koneisiin liittyviä tietoja (AGCOMMAND-tiedot), kuten tietoja koneiden sijainnista tai koneen anturien keräämiä seuranta-, valvonta- ja toimintatietoja esimerkiksi moottorin kierrosluvusta, voimanoton nopeudesta, pääkytkimestä, sadosta ja/tai polttoaineen kulutuksesta, sekä mahdollisesti myös henkilötietoja. Kerättävien AGCOMMAND-tietojen tyyppi ja määrä vaihtelee koneen tyypin mukaan ja saattaa muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. AGCOMMAND-käytön aikana ajoneuvoa voi seurata GPS-satelliittiverkon kautta. Jos käyttäjä ei ole ainoa kyseisen koneen käyttäjä, hänen on ilmoitettava seurannan mahdollisuudesta toisille koneen käyttäjille.

Tietojen tallennus.  AGCO säilyttää AGCOMMAND-tietoja palvelujen toimittamista varten yhden (1) vuoden ajan (tietojen säilytysaika). Tietojen säilytysaika alkaa tietojen keräyspäivästä, ja sen aikana käyttäjä voi tarkastella AGCOMMAND-tietoja. AGCO voi poistaa AGCOMMAND-tiedot oman harkintansa mukaan yhden vuoden säilytysajan kuluttua tai heti käyttäjän tilauksen peruutuksen tai päättymisen jälkeen.  AGCO säilyttää AGCOMMAND-tietoja ja suojaa ne Floridassa.

Tietojen jakaminen.  AGCO tiedostaa, että käyttäjä omistaa konetta koskevat tiedot, jotka ovat käytettävissä sivustossa ja palvelussa.  Tämän vuoksi Tietojen jakaminen -valintaruudun valinta myöntää jälleenmyyjälle, jolta käyttäjä on hankkinut AGCOMMAND-järjestelmän, sekä AGCOlle ja sen tytäryhtiöille (todiste A) (käyttöoikeuden saajat) tekijänoikeusvapaan, maailmanlaajuisen, jatkuvan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, tallentaa ja muutoin käsitellä kaikkia käyttäjän koneen AGCOMMAND-tietoja (i) koneen kunnon seurantaa varten; (ii) meneillään olevien tuotteiden kehitys- ja parannushankkeiden avustamista varten; (iii) käyttöoikeuden saajien puolustamiseen kaikilta käyttäjän tai kolmansien osapuolten vaateilta, jotka koskevat AGCOMMAND-tietoihin liittyvää konetta.  Tämä käyttöoikeus ei vaikuta tietosuojaoikeuksiisi, joita sovelletaan (ja jotka selitetään tietosuojalausekkeessa osoitteessa http://www.agcocorp.com/privacy.html).

Jos käyttäjä hyväksyy tietojen jakamisen kolmannen osapuolen kanssa AGCOMMAND-ohjelmointiliittymän kautta, käyttäjän ja kyseisen kolmannen osapuolen välinen sopimus koskee kaikkia kolmannelle osapuolelle siirrettäviä tietoja.

Jos käyttäjä ei tietojen omistajana halua jakaa tietyn koneen AGCOMMAND-tietoja, hän voi jättää Tietojen jakaminen -valintaruudun valitsematta kyseisen koneen kohdalla.  Käyttäjä tiedostaa, että jos hän jättää Tietojen jakaminen -valintaruudun valitsematta, vaikka hän voi käyttää AGCOMMAND-tietojaan sivustossa, AGCO ja huoltava jälleenmyyjä eivät voi valvoa kyseistä konetta. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että (i) AGCO ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa kyseisen koneen valvomatta jättämisestä ja (ii) että tukipalvelut eivät ole käytettävissä, ennen kuin käyttäjä valitsee Tietojen jakaminen -valintaruudun. Samoin kaikki käyttäjän ostamat tukipalvelut eivät ole enää käytettävissä siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä lakkaa jakamasta tietoja.

Käyttäjällä on oikeus pyytää AGCOlta milloin tahansa huoltavan jälleenmyyjän ja AGCOn kanssa toimivien kolmansien osapuolten tiedot sähköpostitse osoitteesta DataPrivacy@agcocorp.com

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE.  AGCO TAI MIKÄÄN MUU AGCOMMAND-TIETOJEN JA SIVUSTON KÄYTTÖOIKEUDEN SAAJA ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta menetetyt liikevoitot, liiketoiminnan keskeytyminen tai tietojen menettäminen), jotka aiheutuvat: (I) AGCOMMAND-JÄRJESTELMÄN TAI SIVUSTON käytöstä tai sen käytön estymisestä; TAI (II) SIITÄ, ETTÄ AGCO TAI KÄYTTÖOIKEUDEN SAAJA EI VALVO KONEEN SUORITUSKYKYÄ EIKÄ SUOSITTELE KONEEN HUOLTOTOIMIA, vaikka AGCOa olisi varoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta. AGCO TAI MIKÄÄN AGCOMMAND-TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUDEN SAAJA ei missään tilanteessa ole vastuussa tietojen menetyksestä tai suorista, epäsuorista, välillisistä, erityisistä tai johdannaisista vahingoista (mukaan lukien liiketoiminnan menetykset) tai muista vahingoista sopimuksen, vahingonkorvauksen tai minkä tahansa muun perusteella. AGCO ei ole vastuussa AGCOMMAND-järjestelmän sisällöstä tai sen osista, mukaan lukien sen sisältämät virheet tai puutteet, kunnianloukkaukset, tietojen julkistamisoikeuden loukkaukset, tietosuoja, tavaramerkkioikeudet, liiketoiminnan keskeytyminen, henkilövahingot, yksityisyyden suojan menetys, moraaliset oikeudet tai luottamuksellisten tietojen julkistaminen.

 

Kiistojen ratkaisu.  Tätä sopimusta hallitaan ja tulkitaan Georgian osavaltion (USA) lakien mukaisesti, lain ristiriitaisuusperiaatteista huolimatta.  AGCOn oman harkinnan mukaan kaikki tähän sopimukseen tai siinä mainittuihin toimiin liittyvät kiistat, ristiriidat tai vaateet käsitellään lopullisesti ja sitovasti American Arbitration Association -järjestön (AAA) kaupallisten välimiesmenettelyjen (Commercial Arbitration Rules) mukaan Georgian Gwinnett Countyssa. Välitystuomio on kirjallinen ja sisältää yksityiskohtaiset tiedot faktoista ja lain päätelmistä sekä lausunnon myönnetystä hyvityskeinosta.  Välitystuomion on oltava nimenomaisesti toteutuskelpoinen, ja siihen liittyvä päätös voidaan tehdä missä tahansa oikeusistuimessa, jolla on päätäntävaltaa asiassa.  Jos AGCO ei halua sovitella, kiista, ristiriita tai vaade käsitellään ainoastaan Georgian osavaltion Gwinnett Countyn osavaltion tuomioistuimessa tai ylemmässä tuomioistuimessa tai Pohjois-Georgian Atlantan-osaston Yhdysvaltain piirituomioistuimessa eikä missään muualla.  Lisäksi kukin osapuoli sitoutuu hyväksymään kyseisten tuomioistuinten toimivallan ja niiden määrittämät tai hyväksymät prosessit peruuttamattomasti. Osapuolet hyväksyvät sovellettavissa määrin, että YK:n kansainvälisen tavarakaupan yleissopimusta ei sovelleta tähän sopimukseen.

Todiste A

AGCOn tytäryhtiöt saavat käyttöoikeudet tietoihin, kun Tietojen jakaminen -valintaruutu valitaan. Ajantasainen luettelo AGCO-tytäryhtiöistä on osoitteessa http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html.

Saat lisätietoja sähköpostitse osoitteesta DataPrivacy@agcocorp.com